W przypadku wyburzenia i rozbiórki prowadzone są prace budowlane zmierzające do likwidacji danego budynku. Pojęcia te bardzo często są używane zamiennie. W prawie budowlanym nie są to pojęcia równoznaczne.

Rozbiórka zgodnie z prawem budowlanym art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) zaliczana jest do robót budowlanych. Dlatego też jej rozpoczęcie powinno być poprzedzone wydaniem decyzji o pozwoleniu przez właściwy urząd.

Wniosek musi zawierać przede wszystkim:

Organ zobowiązany do wydania decyzji musi to zrobić w terminie 65 dni. Uprawomocnienie wydanej decyzji następuje po 14 dniach od jej wydania. Prace rozbiórkowe można rozpocząć szybciej w sytuacji, gdy obiekt zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia.

Rozbiórki budynków

Zgłaszając rozbiórkę należy wskazać kierownika budowy, który zajmie się jej realizacją i dopełni wszelkich formalności dokumentacyjnych. Kierownik budowy musi założyć dziennik budowy, umieścić tablicę informacyjną i zabezpieczyć teren.

rozbiórka budynków
rozbiórka budynków

Wyburzenia budynków

Wyburzenie to jedna z form rozbiórki. Można tego dokonać na kilka sposobów. Jednym z nich jest wyburzenie termiczne, które polega na użyciu gazów lub laserów, które uszkadzają strukturę za pomocą wysokiej temperatury. Innym sposobem jest wyburzenie mechaniczne, podczas którego następują powtarzalne uderzenia masywną kulą bądź cięcia, które w ostateczności doprowadzają do likwidacji istniejącego obiektu budowlanego.

Zdarzają się także wyburzenia wybuchowe, polegające na zastosowaniu gazu rozprężającego lub materiałów wybuchowych. Takiego rodzaju wyburzenia wymagają szczególnego zabezpieczenia terenu. Osoby przeprowadzające wyburzanie muszą mieć odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, aby we właściwy sposób zabezpieczyć budynek, bezpiecznie przeprowadzić prace wyburzeniowe oraz właściwie uporządkować teren.

Firma wyburzeniowa

Ze względu na rodzaj prac budowlanych wyburzenia i rozbiórki powinny być prowadzone tylko i wyłącznie przez profesjonalne firmy z doświadczeniem. Pracownicy w firmie Ucholinex posiadają stosowne wykształcenie niezbędne do wykonywania tak skomplikowanych prac budowlanych.

Doświadczenie i odpowiedni sprzęt zapewnia wykonanie zleceń profesjonalnie, w uwzględnieniem wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych zmierzających do likwidacji istniejącego budynku mogą zdarzyć się dla osoby bez doświadczenia trudne do przewidzenia wypadki.

Mogą one zagrażać życiu i zdrowiu pracowników zatrudnionych przy tego typu pracach budowlanych. Muszą być oni odpowiednio przeszkoleni, aby roboty budowlane nie zagrażały bezpośrednio ich zdrowiu i życiu. Teren otaczający wyburzenia musi być odpowiednio przygotowany, okoliczni mieszkańcy powiadomieni a w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu ewakuowani. 

Call Now Button