Wyburzenia wielkogabarytowe wymagają pozwolenia wydanego przez odpowiedni organ gminy. Prace należy zaplanować z wyprzedzeniem. Procedury wydania ostatecznej decyzji pozwalającej na wyburzenie obiektu trwają dość długo. Trzeba zaczekać około 79 dni (czas na wydanie decyzji przez organ – 65 dni, oraz uprawomocnienie – 14 dni). 

Do wniosku, który można pobrać ze strony internetowej należy bezwzględnie dołączyć :

Wyburzenia obiektów wielkogabarytowe

W przypadku, gdy wniosek nie będzie kompletny, organ, wezwie do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli dokumenty we wskazanym terminie nie zostaną uzupełnione, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Wyburzenia wielkogabarytowe
Wyburzenia wielkogabarytowe

W przypadku kiedy wyburzenie obiektu zlecamy firmie ona zajmuje się formalnościami z tym związanymi. Występuje do urzędu w naszym imieniu. Firma wyburzeniowa posiada doświadczenie w składaniu dokumentów i nie ma obawy, że wniosek będzie zawierał błędy formalne. Błędy przedłużą całą procedurę i uniemożliwią otrzymanie pozytywnej decyzji w zakładanym terminie.

W przypadku gdy wniosek będzie kompletny (lub zostanie uzupełniony), organ podejmie działania sprawdzające. W terminie do 65 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, powinien wydać stosowną decyzję. Roboty budowlane można jednak zacząć dopiero po upływie czasu na uprawomocnienie się decyzji tj. po 14 dniach licząc od dnia jej otrzymania.

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to stopniowe przechodzenie na online procesu wypełniania wniosków i pozwoleń budowlanych. W obrocie prawnym taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy w sierpniu 2020. Celem tego procesu jest uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjnego.

Wyburzenia wielkogabarytowe

Rozpoczynając prace przygotowujące do wyburzenia obiektu po otrzymaniu i uprawomocnieniu się pozwolenia analogicznie jak w przypadku budowy, konieczne może być ustanowienie kierownika rozbiórki/wyburzenia. Obowiązek ustanowienia ten wynika z art. 18 Prawa budowlanego.

Ponadto wraz z rozpoczęciem prac związanych z wyburzeniem, kierownik budowy – rozbiórki ma obowiązek prowadzić dziennik budowy / rozbiórki, umieścić tablicę informacyjną w widocznym miejscu oraz odpowiednio zabezpieczyć teren.  Skomplikowane procedury, duża ilość dokumentów i przepisów prawnych do przestrzegania powodują, że korzystniej jest zlecić cały proces wyburzenia obiektu profesjonalnej firmie.

Call Now Button