Wyburzeniami zajmują się specjalistyczne firmy. Bez wątpienia do obiektów wielkogabarytowych możemy zaliczyć między innymi mosty, wiadukty, hale magazynowe i konstrukcje stalowe. Z pewnością samodzielna rozbiórka takich dużych obiektów może być bardzo niebezpieczna. Ponadto do ich wyburzenia niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Ciężkie koparki gąsienicowe, koparki wyburzeniowe, kruszarki szczękowe samobieżne, młoty wyburzeniowe i koparki przeładunkowe.

Wyburzenia wielkogabarytowe

Oprócz wymienionego ciężkiego sprzętu niezbędne jest posiadanie bardzo dużej ilości narzędzi i maszyn. Bez wątpienia profesjonalna firma zawsze dysponuje odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi pracownikami. Bezsprzecznie doświadczenie w tej branży jest niezbędne. Sama teoretyczna wiedza nie sprawdza się w działaniu. Ponadto każdy obiekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

Bez wątpienia wiedza teoretyczna poparta wieloletnim doświadczeniem daje szansę na zrealizowanie zleceń profesjonalnie  i zgodnie z planem. Z pewnością przygotowanie do wyburzenia wiąże się z dokładną analizą obiektu i terenu znajdującego się wokół niego. Szczegółowa inwentaryzacja pozwala zaplanować działania, terminy i zabezpieczyć odpowiedni sprzęt. Istotnie przed przystąpieniem do prac należy zadbać o odpowiednią dokumentację techniczną i konieczne pozwolenia.

Wyburzenia wielkogabarytowe
wyburzenia wielkogabarytowe

Wyburzenia wielkogabarytowe uregulowane odpowiednimi przepisami w prawie budowlanym. Zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane znowelizowane 19 września 2020, ostatni ogłoszony tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) rozbiórka budynku to jeden z rodzajów robót budowlanych. W artykule 28 Prawa budowlanego zapisano, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29-31. Zgodnie ze znowelizowanym ust. 1 art. 31, pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

Z pewnością na wyburzenia obiektów wielkogabarytowych wymagana jest decyzja wydawana  przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Procedurę wydania pozwolenia na rozbiórkę reguluje znowelizowany ust. 1 art. 32 ustawy Prawo budowlane.

Wyburzenia wielkogabarytowe

Zgodnie z przepisami, wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę może być poprzedzone przeprowadzeniem oceny na przykład oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko. Inna to ocena oddziaływania na obszar Natura 2000. Jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Gabaryt definicja

Organami decyzyjnymi w sprawach dotyczących pozwolenia na budowę a tym samym na wyburzenie są organy administracji architektoniczno-budowlanej. Organami tymi są starosta, wójt, prezydent miasta oraz wojewoda. Nadzór zaś wykonują: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Call Now Button