Specjalistyczne firmy rozbiórkowe i wyburzeniowe świadczą usługi kompleksowo i w szerokim zakresie. Należą do nich także wyburzenia wiaduktów i mostów. Właściciel obiektu zanim przystąpi do prac rozbiórkowych musi otrzymać pozwolenie. Planując rozbiórkę należy wziąć pod uwagę czas niezbędny do otrzymania pozwolenia, który może trwać nawet 79 dni. Urząd w terminie 65 dni wydaje decyzję. Po 14 dniach od jej wydaniu  decyzja uprawomocnia się i można rozpocząć prace rozbiórkowe.

wyburzenia mostów
wyburzenia mostów

Rozpoczęcie prac rozbiórkowych bez pozwolenia możliwe jest w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Dokumenty w celu uzyskania pozwolenia należy złożyć do urzędu niezwłocznie. Konieczne jest pisemne uzyskanie zgody, nawet jeżeli nastąpi ona po terminie przeprowadzonej rozbiórki.

Wyburzenia mostów

W Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, w artykule 89c. ustęp 1 znajduje się zapis, że w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą wydać właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

Zakres działań związanych z rozbiórką wiaduktów i mostów jest bardzo szeroki. W celu realizacji skomplikowanych robót budowlanych konieczne jest zatrudnienie specjalistycznej firmy. Profesjonalne firmy rozbiórkowe i wyburzeniowe posiadają wszystkie uprawnienia i doświadczoną kadrę w celu przeprowadzenia i zrealizowania usługi zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Odpowiedzialność za nieprawidłowości podczas wyburzania obiektu budowlanego, w tym przypadku wiaduktu może ponieść właściciel terenu, na którym znajduje się wiadukt. Teren w okolicy wyburzanego mostu musi być odpowiednio zabezpieczony. Znalezienie się przypadkowych osób w miejscu, w którym przeprowadzane jest wyburzenie obiektu może być bardzo niebezpieczne.

Rodzaje wyburzanych mostów:

Bezsprzecznie konieczna jest duża wiedza potwierdzona doświadczeniem. Podczas przeprowadzania tak skomplikowanych prac może wydarzyć się wiele niespodziewanych sytuacji. Sama wiedza z zakresu prawa, sposobu przeprowadzania wyburzeń może okazać się niewystarczająca. Duże doświadczenie pracowników od lat pracujących w firmie wyburzeniowej może uchronić właściciela terenu, na którym znajduje się most lub wiadukt od odpowiedzialności i kar finansowych za błędy.

Mosty Wikipedia

Oszczędności w tym zakresie mogą okazać się niewspółmierne do strat jakie można ponieść w wyniku źle przeprowadzonej rozbiórki. Wybór firmy musi być przemyślany i decydujące powinno być doświadczenie i profesjonalizm właściciela i pracowników firmy. Przedsiębiorstwo musi dysponować odpowiednim sprzętem i świadczyć usługi kompleksowo. Samo wyburzenie mostu jest niewystarczające.

mosty wyburzenia
mosty wyburzenia

Powstały w trakcie prac gruz i inne odpady muszą zostać we właściwy sposób wywiezione i zutylizowane. Specjalistyczna firma wyburzeniowa świadcząca profesjonalnie swoje usługi zna przepisy z zakresu gospodarki odpadami i potrafi odpowiednio się nimi zająć. Na jej wyposażeniu znajduje się niezbędny specjalisty sprzęt.

Call Now Button