Wyburzenie mostów i wiaduktów wymagających pozwolenia na budowę wiąże się z uzyskaniem ostatecznej decyzji od organów administracji państwowej, właściwych  terytorialnie względem położenia obiektu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wyburzenia mostów

Planując rozbiórkę trzeba wziąć pod uwagę terminy jakimi kieruje się urząd wydając decyzję o rozbiórce. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji, dodatkowe 14 dni trzeba doliczyć na uprawomocnienie się decyzji. Zatem planując prace rozbiórkowe w planach należy uwzględnić 79 dni. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć następujące dokumenty:

wyburzenia mostów
most

Do złożonego wniosku należy dołączyć opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego w wysokości 36 zł oraz jeżeli to konieczne opłatę za złożone pełnomocnictwo  w wysokości 17 zł (jeżeli wniosek składamy przy pomocy pełnomocnika).  W przypadku, gdy złożony wniosek będzie miał braki, urząd wezwie do ich uzupełnienia w  terminie 7 dni.

Wyburzenia mostów

Jeżeli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane istnieje możliwość rozpoczęcia wcześniejszej rozbiórki mostu lub wiaduktu jeżeli ma ona na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i mienia. Jednocześnie rozpoczęcie prac rozbiórkowych nie zwalnia z dokonania zgłoszenia i wnioskowania o wydanie decyzji na rozbiórkę.

Niezależnie od sytuacji takie pozwolenie jest konieczne. Można jedynie rozpocząć w wyjątkowych sytuacjach wcześniej prace rozbiórkowe. W przypadku obiektów będących w złym stanie technicznym zagrażających tzw. katastrofą budowlaną  organ nadzoru budowlanego może nałożyć na właściciela obowiązek usunięcia obiektu z przestrzeni publicznej.

Dotyczy to również obiektów nieużytkowanych lub niewykończonych. Organ musi przeprowadzić odpowiednie postępowanie. Procedura została  opisana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. – w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043).

W sprawach budowlanych organami decyzyjnymi są organy administracji architektoniczno-budowlanej. Organami tymi są starosta, wójt, prezydent miasta oraz wojewoda. Nadzór wykonują: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Call Now Button