Wyburzenia budynków, mostów i wiaduktów wymagają specjalnych pozwoleń i specjalistycznej wiedzy. Powinna je zawsze wykonywać wyspecjalizowana w tym kierunku firma. Samodzielne prace rozbiórkowe mogą skończyć się wypadkiem lub uszkodzeniem czyjegoś mienia. Zanim rozpoczniemy wyburzanie wiaduktu należy zdobyć pozwolenie na jego rozbiórkę.

Wyburzenia mostów

Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane znowelizowane 19 września 2020, ostatni ogłoszony tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

W artykule 3 ww. Ustawy w pkt. 3 znajduje się definicja mostu i wiaduktu.  Ilekroć w ustawie jest mowa o: budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

wyburzenia mostów
most

Rozbiórka budowli  jest traktowana jako roboty budowlane. Zgodnie z Prawem budowlanym nie istnieje jednoznaczna definicja rozbiórki budynku, ale zgodnie z art. 3 ust. 7 ww. Ustawy, jest to jeden z rodzajów robót budowlanych, co z kolei rodzi pewne konsekwencje prawne. Zgodnie z zapisami w Ustawie Prawo budowlane przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Wyburzenia mostów

Uznanie rozbiórki za jedną z robót budowlanych rodzi konsekwencje prawne związane z koniecznością stosowania odpowiednich procedur administracyjnych, a także kar w przypadku ich niedopełnienia. W związku z tym, że rozbiórka przez ustawodawcę została uznana za roboty budowlane można ją rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  Zgodnie ze znowelizowanym ust. 1 art. 31, pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

•    budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

•    obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki;

•    budynków i budowli na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską.

Pomimo tego, że nie jest w powyższych sytuacjach wymagane pozwolenie na budowę właściwy organ ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, może żądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Call Now Button