W tym artykule:

Wyburzenie wiaduktu należy do skomplikowanych robót budowlanych. Przepisy dotyczące takich działań budowlanych zostały zapisane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe wymagają pozwolenia. Procedura otrzymania pozwolenia została opisana w poprzednim artykule.

Możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie prac rozbiórkowych tylko w jasno określonych sytuacjach. Czytamy o tym w artykule 31 pkt. 5 ww. Ustawy. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. W przypadku takiej sytuacji można rozpocząć wyburzenie wiaduktu uzyskaniem pozwolenia. Wszystkie działania związane z wyburzeniem wiaduktu muszą odbywać z się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

wyburzenia wiaduktów
wyburzenia wiaduktów

Wyburzenia wiaduktów

Jednocześnie muszą być prowadzone w taki sposób aby nie stanowić zagrożenia. W Artykule 89c.1. możemy przeczytać, że w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą wydać właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

Wiadukty

Ze względu rodzaj prowadzonych działań, odpowiedzialność za osoby trzecie i skomplikowane procedury lepiej aby rozbiórką wiaduktu zajmowała się specjalistyczna firma wyburzeniowa. Tylko ona jest w stanie sprostać wszystkim skomplikowanym przepisom prawnym oraz zapewnić bezproblemowe wyburzenie.

Wyburzenie wiaduktu to skomplikowany proces.

Odpowiedzialność za nieprawidłowości podczas wyburzania obiektu budowlanego, w tym przypadku wiaduktu może ponieść właściciel terenu, na którym znajduje się wiadukt. Firmy wyburzeniowe zapewniają kompleksową, profesjonalną obsługę w zakresie wyburzenia obiekty, zapewnianie bezpieczeństwa i uprzątnięcie terenu.

Zatrudniając profesjonalną firmę można oczekiwać, że po wyburzeniu doprowadzi ona teren do stanu gotowego pod nową inwestycję.

Przygotowując się do rozbiórki należy przeczytać przepisy zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, ujednolicony tekst ustawy po nowelizacji został opublikowany w Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (z późn. zm.) (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

Wiadukty wyburzenia

W niektórych przypadkach mogą przydać się także przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. – w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043)

Call Now Button