Planując wyburzenia obiektów wymagających pozwolenia na rozbiórkę należy przewidzieć czas niezbędny na załatwienie związanych z tym formalności. Po złożeniu wymaganych przez urząd dokumentów – urząd ma 65 dni na wydanie decyzji. Decyzja musi się także uprawomocnić w okresie 14 dni od jej wydania. Dokumenty należy złożyć w urzędzie właściwym terytorialnie względem położenia obiektu. W urzędzie  należy złożyć odpowiedni wniosek. Właściwy druk można pobrać w urzędzie lub tez ściągnąć ze strony internetowej.

Wyburzenia dokumenty

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Wyburzenia Katowice

Ile kosztuje wyburzenie

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia odpowiednich opłat, tj. opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego oraz opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składamy przy pomocy pełnomocnika).  W przypadku, gdy wniosek nie będzie kompletny, organ, do którego go złożono, wezwie do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli dokumenty we wskazanym terminie nie zostaną uzupełnione, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

wyburzenia
wyburzenia

Decyzja wyburzenia

Po otrzymaniu prawomocnej decyzji można rozpocząć rozbiórkę obiektu. Konieczne jest ustanowienie kierownika rozbiórki, który musi prowadzić dziennik budowy/rozbiórki, umieścić tablicę informacyjną w widocznym miejscu oraz odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki.

W sprawach budowlanych organami decyzyjnymi są organy administracji architektoniczno-budowlanej. Organami tymi są starosta, wójt, prezydent miasta oraz wojewoda. Nadzór zaś wykonują: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Wyburzenia śląskie

Wyburzenie, a stan techniczny

W pewnych sytuacja organy nadzoru budowlanego mogą nałożyć na właściciela  nieruchomości obowiązek usunięcia obiektu z przestrzeni publicznej. Może tak się stać, gdy obiekt budowlany ma nieodpowiedni stan techniczny zagrażający np. katastrofą budowlaną. Dotyczyć to może także obiektów nieużytkowanych lub niewykończonych. Organ musi wtedy przeprowadzić odpowiednie postępowanie. Procedura jest opisana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. – w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043). Sprawy związane z rozbiórką budynku możesz załatwić w starostwie powiatowym, urzędzie wojewódzki, urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy, w urzędach miast i gmin na prawach powiatu. Wniosek możesz złożyć osobiście, elektronicznie lub listownie.

Wyburzenia województwo Śląskie