Wyburzenie budynku to dość skomplikowane przedsięwzięcie. Aspekty prawne związane z wyburzeniami są dość zawiłe i trudne do zrozumienia. Firmy specjalizujące się w wyburzeniach znają doskonale obowiązujące w tym zakresie prawo i wiedzą jak je interpretować. Pozbycie się niepotrzebnego budynku z działki wymaga załatwienia stosownych formalności urzędowych.

Pozwolenie na wyburzenie

Pozwolenia na wyburzenie nie wymagają:

  1. budynki i budowle – niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
  2. obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki (Art. 31. 1. Prawo budowlane).

Wyżej wymienione budynku wymagają jedynie zgłoszenia prac rozbiórkowych, w których należy określić, rodzaj, zakres i sposób wykonywania rozbiórki. Do dokumentu zgłaszającego prace rozbiórkowe konieczne jest dołączenie pozwolenia właściciela nieruchomości. Można dołączyć projekt rozbiórki. Budynek przeznaczony do wyburzenia nie może być zarejestrowanym zabytkiem i nie może podlegać ochronie konserwatorskiej.

Prace wyburzeniowe

Prace wyburzeniowe muszą być podjęte w przeciągu 2 lat od zadeklarowanej daty wyburzenia budynku. Obowiązku zgłoszenia należy bezwzględnie dokonać przed rozpoczęciem robót, i można je rozpocząć po upływie 30 dni od dnia złożenia do właściwego urzędu zgłoszenia, pod warunkiem, że organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.

Wyburzenia Kielce

Wyburzenia, prawo i sprzeciw

Sprzeciw taki może być wniesiony jeśli do określonej rozbiórki wymagana była decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę (budowę), a nie zgłoszenie. Sprzeciw zostanie również wniesiony jeśli nasza rozbiórka zgłoszona za pomocą zgłoszenia naruszy plan zagospodarowania przestrzennego lub też inne przepisy oraz w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy tymczasowego obiektu budowlanego. Organ wniesie również sprzeciw oraz nakaże uzyskać pozwolenie na rozbiórkę jeżeli nasza zgłoszona rozbiórka spowoduje:
• zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
• pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
• pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
• wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wyburzenia województwo świętokrzyskie

Wyburzenia, a zgłoszenie

W zgłoszeniu do wyburzenia należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
• może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
• wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Wyburzenie, a bezpieczeństwo

Roboty zabezpieczające, rozbiórkowe i wyburzenia można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Wyburzenia świętokrzyskie