Przeprowadzając wyburzenia konieczne jest przestrzeganie przepisów obowiązującego w Polsce prawa. Bez wątpienia prace rozbiórkowe trzeba wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. W poprzedniej części opisaliśmy szczegółowo w jaki sposób trzeba zabezpieczyć teren i pracowników. Oprócz szczegółowych tablic ostrzegawczych ważne jest zabezpieczenie środkami ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

Przed rozpoczęciem wyburzenia

Ponadto konieczne jest przed rozpoczęciem wyburzenia odłączenie obiektu wielkogabarytowego lub przemysłowego od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przepisy w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych wskazują, że prace rozbiórkowe należy wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. Przywołane rozporządzenie ponadto określa w jaki sposób musi być usuwany gruz z terenu wyburzenia.

wyburzenia

Z pewnością przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa ma na celu jego zwiększenie w stosunku do pracowników i osób postronnych. Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych na wyższych kondygnacjach na niższych nie powinni znajdować się ludzie. W przypadku wyburzeń z użyciem materiałów wybuchowych kierownik budowy powinien zapoznać wszystkie osoby, uczestniczące w organizacji i realizacji robót budowlanych z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi tych robót. Pracownicy potwierdzają na piśmie, że zostali do prac wyburzeniowych odpowiednio przygotowani.

Wyburzenie z użyciem materiałów wybuchowych

W rozdziale 19 przytoczonego wcześniej rozporządzenia przeczytamy, że w uzasadnionych względami konstrukcyjnymi przypadkach przed przeprowadzeniem wyburzenia zasadniczego należy dokonać zniszczenia klatek schodowych, szybów wind oraz innych elementów stanowiących usztywnienie przestrzenne konstrukcji. Ponadto przed wyburzeniem z użyciem materiałów wybuchowych konieczne jest zawiadomienie wszystkich osób, które znajdują się w strefie rozrzutu. Informacja powinna zawierać dokładny termin rozbiórki z zastosowaniem materiałów wybuchowych. Ustalony czas rozbiórki powinien zapewnić im możliwość bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożenia.

Podczas wyburzenia teren trzeba dokładnie ogrodzić i ochraniać w taki sposób, aby istniała ścisła kontrola osób i pojazdów wchodzących i wychodzących z oznaczonej strefy. Na ogrodzeniu budowy gdzie odbywa się wyburzenie muszą znajdować się tablice ostrzegawcze. W trakcie przeprowadzanego wyburzania z użyciem materiałów wybuchowych strefę niebezpieczną trzeba dobrze zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Rozporządzenie wskazuje na uruchomieniu w takiej sytuacji posterunków, patroli i blokad. Podczas trwania robót konieczne jest stosowanie specjalnych sygnałów ostrzegawczych szczegółowo opisanych w przepisach prawa górniczego i geologicznego. Ładunki wybuchowe przeznaczone do wyburzenia trzeba składować w miejscu do tego wyznaczonym wskazanym przez kierownika budowy. Na jego zlecenie należy zorganizować tymczasowy skład do przechowywania i wydawania środków strzałowych.

Call Now Button