Budowa obiektu wielkogabarytowego wymaga przygotowania odpowiedniego projektu. Wszystkie prace budowlane muszą odbywać się w odpowiedniej kolejności zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Projekt architektoniczny i wszystkie media zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Wydawałoby się, że rozbiórka takiego obiektu jest dużo łatwiejsza. Okazuje się jednak, że tak nie jest.

Projekt planowanego wyburzenia

Zanim przystąpimy do prac rozbiórkowych trzeba przygotować odpowiedni projekt i zadbać o bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. Przepisy dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia budynku, który chcemy wyburzyć znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych inwestor na siedem dni przed rozpoczęciem robót budowlanych musi zawiadomić właściwego inspektora pracy.

Zapis ten dotyczy prac budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia wszystkie osoby przebywające na terenie budowy powinny stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. Podczas wyburzenia bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach sprawują odpowiednio kierownik robót. Może to być także mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

W przypadku wyburzania obiektów wielkogabarytowych i pracy na wysokościach konieczne jest zabezpieczenie pracowników przed upadkiem. W tym celu stosuje się środki ochrony zbiorowej, takie jak balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Kiedy nie jest możliwe zastosowanie ww. środków ochrony zbiorowej można zastosować środki ochrony indywidualnej takie jak szelki bezpieczeństwa. Osoby prowadzące prace na dachu i w pobliżu krawędzi dachu o nachyleniu powyżej 20% muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości i stosować środki ochrony indywidualnej.

Przygotowanie terenu

Bez wątpienia teren, na którym przeprowadzane jest wyburzenie trzeba odpowiednio przygotować. Dlatego konieczne jest jego ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych. Drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych trzeba wyraźnie oznaczyć. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem na terenie, na którym jest wyburzany obiekt konieczne jest oznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów biorących udział w pracach rozbiórkowych. Przejścia i strefy niebezpieczne muszą być oświetlone i oznaczone znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Jeżeli na terenie budowy przechowuje się substancje niebezpieczne informację o tym umieścić należy na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. W przypadku składowania materiałów należy trzymać się określonych przepisów, 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań, 5 metrów od stałego stanowiska pracy. Zabronione jest opieranie składowanych materiałów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych lub ścian obiektu.