W Internecie znajdziemy wiele firm wyburzeniowych zlokalizowanych w różnych częściach kraju. Lokalizacja nie powinna decydować o ostatecznym wyborze przedsiębiorstwa. Każda profesjonalna firma wyburzeniowa ma bowiem odpowiedni sprzęt i zasoby aby bez trudu przemieścić się na drugi koniec kraju i za granicę. Wszystko jest kwestią czasu i ceny.

Zgoda na wyburzenia wielkogabarytowe

Firmy wyburzeniowe w Kielcach i w województwie świętokrzyskim realizują swoje zlecenia na terenie całego kraju. Planując wyburzenie hali, wiaduktu, obiektu przemysłowego czy wielkogabarytowego trzeba wziąć pod uwagę wiele elementów. Przede wszystkim zanim ruszymy z pracami trzeba uzyskać od właściwego urzędu zgodę na wyburzenie. Każda rozbiórka uznawana jest jako prowadzenie prac budowlanych i zgodnie z artykułem 28 Prawa budowlanego wymaga wydania pozytywnej decyzji organu administracji państwowej na rozpoczęcie prac budowlanych. 

Wyburzenia przemysłowe

Nie wszystkie rozbiórki wymagają zgody, niektóre wystarczy zgłosić przed rozpoczęciem prac budowlanych. Brak zgłoszenia może narazić inwestora na wysokie kary administracyjne. Wydania pozytywnej decyzji nie wymagają budynki poniżej 8 metrów wysokości, których odległość od granicy działki wynosi nie mniej niż połowa ich wysokości.  W zgłoszeniu należy określić miejsce, rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac rozbiórkowych.

Wyburzenia przemysłowe metodą wybuchową

W przypadku wyburzeń przeprowadzanych metodą wybuchową do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację strzałową. W niej inwestor musi określić opis techniczny rozbieranego obiektu budowlanego, w zakresie niezbędnym do wykonania robót strzałowych. Ponadto konieczne jest przedstawienie szczegółowych wyliczeń wytrzymałościowych, rodzaje zagrożeń, ich oddziaływania na ludzi i obiekty budowlane znajdujące się w pobliżu przeprowadzanego wyburzenia. Inwestor ponadto powinien przedstawić sposoby na ograniczenie opisanych zagrożeń.

We wniosku konieczne jest także przedstawienie warunków prowadzenia robót strzałowych oraz rodzaje przewidzianych do użycia środków strzałowych. Ze względu na szczegółową specyfikację planowanych prac najlepiej jak wnioski do urzędów składają firmy wyburzeniowe. Z pewnością znają one sposoby przeprowadzanych prac wyburzeniowych. W dokumentacji strzałowej inwestor musi określić rozmiary i masę brył gruzu, które powstaną podczas robót strzałowych oraz warunki zachowania bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót.

Dokumentacja prowadzona podczas wyburzenia hali

Po wykonaniu robót strzałowych dokumentację lub odpowiednią metrykę strzałową włącza się do dokumentacji powykonawczej. Przed zgłoszeniem do urzędu można także rozpocząć prace rozbiórkowe w przypadku obiektów zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Ustawodawca wskazał w przepisach, że musi to być zagrożenie bezpośrednie. Standardowy czas oczekiwania na decyzję organu może być zbyt długi. Jednocześnie inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenie do urzędu nawet jeśli prace zostały już zakończone.

Organ budowlany ma obowiązek kontrolowania składanych przez inwestorów zgłoszeń i nie jest zobligowany do wydawania decyzji w tym zakresie. Jeżeli złożone zgłoszenie spełnia wszystkie warunki, urząd wyraża zgodę przez tzw. milczącą zgodę. Organ wówczas nie wysyła do inwestora żadnego pisma. Może jednak w terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia wnieść sprzeciw i nakazać inwestorowi uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu. Może tak się zdarzyć jeżeli planowane wyburzenie obiektu przemysłowego, wiaduktu lub hali może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych lub stanu środowiska.

Call Now Button